Flash News-本季賽事

日的賽事

首頁 | 第 1 頁 / 共頁 | 末頁


日期 賽果 主 - 對賽隊伍 - 客 賽事 場地 時間 $
2019-10-05 改期 光華 vs 深水埗
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心1號場 10:00
2019-10-05 改期 元朗 vs 永義
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心2號場 10:00
2019-10-05 改期 深水埗 vs 元朗
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心1號場 12:00
2019-10-05 改期 永義 vs 光華
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心2號場 12:00
2019-10-05 改期 光華 vs 元朗
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心1號場 14:00
2019-10-05 改期 深水埗 vs 永義
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心2號場 14:00
2019-10-12 改期 光華 vs 深水埗
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心1號場 13:00 補賽/New Sch.
2019-10-12 改期 元朗 vs 永義
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心2號場 13:00 補賽/New Sch.
2019-10-12 改期 深水埗 vs 元朗
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心1號場 14:30 補賽/New Sch.
2019-10-12 改期 永義 vs 光華
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心2號場 14:30 補賽/New Sch.
2019-10-12 改期 光華 vs 元朗
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心1號場 16:00 補賽/New Sch.
2019-10-12 改期 深水埗 vs 永義
青少年聯賽 U13-G 賽馬會傑志中心2號場 16:00 補賽/New Sch.
2019-10-19 1 : 0 光華 vs 深水埗
青少年聯賽 U13-G 和宜合道運動場 17:30 補賽/New Sch.
2019-10-19 2 : 0 元朗 vs 永義
青少年聯賽 U13-G 和宜合道運動場 18:00 補賽/New Sch.
2019-10-20 0 : 7 深水埗 vs 元朗
青少年聯賽 U13-G 古洞草地足球場 13:30 補賽/New Sch.
2019-10-20 2 : 1 永義 vs 光華
青少年聯賽 U13-G 古洞草地足球場 14:00 補賽/New Sch.
2019-10-20 0 : 1 光華 vs 元朗
青少年聯賽 U13-G 古洞草地足球場 15:30 補賽/New Sch.
2019-10-20 0 : 3 深水埗 vs 永義
青少年聯賽 U13-G 古洞草地足球場 16:00 補賽/New Sch.


首頁 | 第 1 頁 / 共頁 | 末頁


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.