Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U14-足總盃) 香港飛馬 0:2 理文 九龍城 0:0 沙田 港會 1:0 南華 九龍木球會 3:1 東方龍獅   賽馬會青少年聯賽(U14-足總盾) 天旭 4:2 中西區   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盾) 晉峰 2:3 沙田 夢想FC 2:1 中西區   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盃) 傑志 7:0 九龍木球會 東方龍獅 7:6 香港飛馬 理文 1:1 南華   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盾) 離島 6:2 北區 花花 7:0 駒騰   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盃) 港會 8:2 晨曦
no match id

球賽結果
        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.