Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U14-足總盃) 香港飛馬 2:1 九龍城   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盃) 港會 0:3 香港飛馬   賽馬會青少年聯賽(U14-足總盃) 南華 3:1 傑志   賽馬會青少年聯賽(U13-足總盃) 東方龍獅 1:3 傑志香港足球總會 賽事章則
 

2018/19年度裝備章則下載
2018/19年度超級聯賽賽事章則下載
2018/19年度高級組銀牌賽章則下載
2018/19年度菁英盃賽事章則下載
2018/19年度足總盃賽事章則下載
2018/19年度預備組聯賽賽事章則下載
2018/19年度甲、乙、丙組聯賽章則下載
2018/19年度賽馬會青少年聯賽聯賽章則下載
2018/19年度賽馬會女子聯賽賽事章則下載
 
2017/18年度賽馬會五人足球聯賽賽事章則下載
2017/18年度賽馬會女子青年聯賽賽事章則下載

        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.