Flash News
  2022 世界盃外圍賽分組賽 柬埔寨 0:4 伊拉克 巴林 1:0 伊朗   賽馬會五人足球聯賽 - 乙組C 和富社企 3:3 葵青 屯門足球會 2:4 奇峰   賽馬會五人足球聯賽 - 乙組B 晨曦 1:0 中西區本地賽事入場人數統計
 
2008/2009 球季
2008年7月及8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月
2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月
2009年6月 2009年6月      
         
2009/2010 球季
2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月 2010年1月
2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月  
         
2010/2011 球季
2010年7月 2010年8月及9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月 2011年5月
         
2011/2012 球季
2011年7月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月
2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月
2012年6月        
         
2012/2013 球季
2012年7月及8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月
2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月
2013年6月        
         
2013/2014 球季
2013年7月 2013年8月及9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月
2014年1月及2月 2014年3月 2014年4月 2014年5月  
         
2014/2015 球季        
2014年7月 2014年9月 2014年10月 2014年11月 2014年12月
2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月
2015年6月        
         
2015/2016 球季        
2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月
2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月  
         
2016/2017 球季        
2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月
2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月
2017年5月 2017年6月      
         
2017/2018 球季        
2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月
2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月
2018年5月        
         
2018/2019 球季        
2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月
2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月  

 


 

 

 


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.