Flash News
聯賽
乙組聯賽
排行
球隊
分數
1
中西區
0
2
虎門
0
3
福建
0
4
葛士寶朋友
0
5
愉園
0
6
九龍城
0
7
葵青
0
8
光華
0
9
浩運
0
10
西貢
0
11
深水埗
0
12
天旭
0
13
屯門
0
14
油尖旺
0
將近賽事
乙組聯賽
虎門 VS 屯門
2017-09-03 13:30 , 沙田運動場
乙組聯賽
油尖旺 VS 福建
2017-09-03 15:30 , 沙田運動場
乙組聯賽
葛士寶朋友 VS 中西區
2017-09-03 13:30 , 粉嶺遊樂場
        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.